Algemene Voorwaarden Fiori Flowers

E. Jansen h.o.d.n. Fiori Flowers (hierna: Fiori Flowers) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83385223 en is gevestigd aan ‘s-Gravelandseweg 8C (1211BR) te Hilversum.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

2. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Koper tot het leveren van Producten door Verkoper waar deze voorwaarden onverbrekelijk mee verbonden zijn.

3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

5. Koper: Het Bedrijf of de Consument die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Verkoper.

6. Overeenkomst: De koopovereenkomst (op afstand) die strekt tot de verkoop en levering van Producten die door Koper gekocht zijn van Fiori Flowers.

7. Producten: De Producten die door Fiori Flowers worden aangeboden zijn bloemen en bloemstukken, alsmede aanverwante producten.

8. Verkoper: De aanbieder van Producten aan Koper, hierna: Fiori Flowers.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Fiori Flowers en iedere Overeenkomst tussen Fiori Flowers en een Koper en op elk Product dat door Fiori Flowers wordt aangeboden. 

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fiori Flowers aan Koper aangeven op welke wijze Koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Fiori Flowers zijn gepubliceerd, zodat Koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager.

3. In uitzonderlijke situaties kan van deze algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Fiori Flowers is overeengekomen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Koper. Eventuele algemene en/of inkoopvoorwaarden van Koper worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Alle door Fiori Flowers gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. Van een Aanbod is eerst sprake als deze schriftelijk is vastgelegd.

2. Het door Fiori Flowers gedane Aanbod is vrijblijvend. Fiori Flowers is slechts aan het Aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Koper schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat Koper het verschuldigde bedrag reeds heeft voldaan. Niettemin heeft Fiori Flowers het recht een Overeenkomst met een potentiële Koper om een voor Fiori Flowers gegronde reden te weigeren.

3. Het Aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van het aangeboden Product met bijbehorende prijzen. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Koper in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het Aanbod kunnen Fiori Flowers niet binden. Eventuele omschrijvingen en specifieke gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Fiori Flowers heeft de mogelijkheid om gebruik te maken van soortgelijke of vergelijkbare bloemen zoals weergegeven op de afbeeldingen indien de bloemen op de afbeelding niet meer beschikbaar zijn bij de onderneming. In elk geval ontvangt de Koper de waarde van het Product zoals aangegeven in het Aanbod.

4. Levertijden en Termijnen vermeld in het Aanbod van Fiori Flowers zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Afhankelijk van het tijdstip van de bestelling kan Fiori Flowers het Product de eerstvolgende werkdag bezorgen een en ander afhankelijk van de mogelijkheden van de betreffende bezorgdienst. Indien Koper het Product met spoed wil ontvangen, dan zal Fiori Flowers kosten in rekening brengen.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Fiori Flowers niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of Aanbod begrepen zaken tegen een deel van de opgegeven prijs. 

6. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en volgens het op-is-op-principe.

7. Indien Fiori Flowers een offerte opstelt voor Koper zijnde een Bedrijf, dient Koper zijnde een Bedrijf eventuele fouten binnen 48 uur te melden. Bij gebreke hiervan, kan Fiori Flowers het tegen een meerprijs herstellen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Koper een Aanbod van Fiori Flowers  heeft aanvaard door een bestelling te plaatsen, dan wel het betreffende Product te betalen.

2. Een Aanbod kan door Fiori Flowers gedaan worden via de website.

3. Indien Koper het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Fiori Flowers, zal Fiori Flowers de Overeenkomst met Koper schriftelijk, althans per e-mail bevestigen. 

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Fiori Flowers daaraan niet gebonden.

5. Fiori Flowers is niet gehouden aan een Aanbod indien Koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Koper geen rechten ontlenen.

6.  Het herroepingsrecht is wegens de snelle veroudering van de Producten uitgesloten.  

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

1. Fiori Flowers zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Fiori Flowers het recht bepaalde werkzaamheden naar eigen inzicht te laten verrichten door derden.

3. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fiori Flowers aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fiori Flowers worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fiori Flowers zijn verstrekt, heeft Fiori Flowers het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4. Bij de uitvoering van de Overeenkomst is Fiori Flowers niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Koper op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de Overeenkomst wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Fiori Flowers, is Koper gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende- of bijkomende kosten te vergoeden.

5. Fiori Flowers kan alvorens over te gaan tot uitvoering van de Overeenkomst zekerheid verlangen van Koper, dan wel volledige vooruitbetaling.

6. Fiori Flowers is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Fiori Flowers is uitgegaan van door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Fiori Flowers bekend was. 

7. Koper vrijwaart Fiori Flowers voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Koper toerekenbaar zijn.

8. Indien Koper een abonnement afneemt, is de duur minimaal [aantal] maanden. De Overeenkomst wordt na afloop van de eerste Overeenkomst stilzwijgend verlengd met dezelfde periode, tenzij Koper de Overeenkomst één maand voor einddatum opzegt. Koper kan de Overeenkomst voor onbepaalde tijd (na de eerste 6 maanden) te allen tijde opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk, althans per e-mail gedaan worden.

Artikel 6 – Levering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Fiori Flowers of er door andere omstandigheden buiten de macht van Fiori Flowers enige vertraging ontstaat, heeft Fiori Flowers recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Fiori Flowers schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen (op)leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Fiori Flowers gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.

4. Indien de Producten worden bezorgd door Fiori Flowers of een externe vervoerder is Fiori Flowers, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Indien Fiori Flowers gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Fiori Flowers ter beschikking heeft gesteld. 

6. Indien Fiori Flowers een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. 

7. Fiori Flowers is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Fiori Flowers is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

8. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Fiori Flowers behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

Artikel 7 – Verpakking en transport

1. Fiori Flowers verbindt zich jegens Koper om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden alle leveringen inclusief omzetbelasting (btw), inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal.

3. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering.

Artikel 8 – Onderzoek, reclamaties

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, en direct na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of zij het Product behoudt. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de Overeenkomst en de Producten voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. Voor andere Producten dan bloemen, geldt een termijn van 14 dagen.

2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan Fiori Flowers te worden gemeld op Info@fioriflowers.nl. Koper heeft hiertoe een termijn van 24 uur na levering. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 14 dagen na de ontdekking doch uiterlijk binnen 6 maanden na levering te worden gemeld ingeval van andere producten dan bloemen. Bij beschadiging van het Product door onzorgvuldige omgang door Koper zelf, is Koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het Product. 

3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot betaling van de gekochte zaken. Als Koper gebrekkige zaken wenst te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiori Flowers op de wijze zoals door Fiori Flowers aangegeven. 

4. Indien Koper zijnde een Consument zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij het Product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan Fiori Flowers, conform de retour instructies van Fiori Flowers. De directe kosten voor retourzendingen zijn voor rekening en risico van Koper.

5. Fiori Flowers is gerechtigd een onderzoek te starten naar de echtheid en de staat van de geretourneerde Producten voordat terugbetaling zal plaatsvinden. 

6. Terugbetalingen aan Koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch kan de terugbetaling uiterlijk 14 dagen duren na ontvangst van verklaring van Koper tot ontbinding. Terugbetaling geschiedt op het eerder opgegeven rekeningnummer. 

7. Indien Koper haar reclamerecht uitoefent, heeft Koper zijnde een Bedrijf geen recht om haar betalingsverplichting op te schorten noch om openstaande facturen te verrekenen.

8. Bij gebreke van een volledige levering, en/of indien een of meerdere Producten ontbreken, en dit aan Fiori Flowers te wijten is, zal Fiori Flowers na een verzoek daartoe van Koper, het ontbrekende Product(en) nasturen dan wel de resterende order annuleren. De ontvangstbevestiging van de Producten is hierbij leidend. Enige schade die door Koper geleden is ten gevolge van de (afwijkende) omvang van de levering, kan niet verhaald worden op Fiori Flowers.

Artikel 9 – Prijzen

1. Tijdens de geldigheidsduur van het Aanbod worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.

2. De in het Aanbod vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De prijzen zoals genoemd in het Aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de Overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten, assurantie en eventuele heffingen en belastingen. 

4. Indien sprake is van Producten of grondstoffen waarvan er prijsschommelingen op de financiële markt zijn en waarop Fiori Flowers geen invloed heeft, kan Fiori Flowers deze Producten met variabele prijzen aanbieden. Bij het Aanbod wordt vermeld dat de prijzen richtprijzen zijn en kunnen schommelen.

Artikel 10 – Betaling en incassobeleid

1. Betaling dient bij voorkeur vooraf te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd via de aangegeven methode.

2. Koper kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

3. Koper dient betaling ineens te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Fiori Flowers. Partijen kunnen enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Fiori Flowers een andere betalingstermijn overeenkomen.

4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Fiori Flowers op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

5. Fiori Flowers heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Fiori Flowers kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Fiori Flowers kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

6. Wanneer Koper niet aan haar betalingsverplichting voldoet en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Koper zijnde een Bedrijf in verzuim.  Koper zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

7. Vanaf de datum dat Koper in verzuim is, zal Fiori Flowers zonder nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening en vergoeding van de  buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

8. Indien Fiori Flowers meer of hogere kosten heeft gemaakt die  redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Koper.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Fiori Flowers geleverde zaken, blijven eigendom van Fiori Flowers totdat de Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Fiori Flowers gesloten Overeenkomsten is nagekomen.

2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren indien het eigendom nog niet volledig is overgegaan.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Fiori Flowers zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. Voor het geval dat Fiori Flowers haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming en machtiging aan Fiori Flowers of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Fiori Flowers zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

5. Fiori Flowers heeft het recht om de door Koper aangekochte Product(en), onder zich te houden indien Koper nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Fiori Flowers. Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan zal Fiori Flowers zich inspannen om de aangekochte Producten zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 20 werkdagen, te leveren aan Koper.

6. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte Producten komen voor rekening en risico van Koper en zal op eerste verzoek aan Fiori Flowers worden vergoed door Koper. 

Artikel 12 – Garantie

Fiori Flowers staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst. Fiori Flowers biedt slechts een versgarantie van negen kalenderdagen. Indien er zich bij de levering van de bloemen problemen dient Koper dit schriftelijk te melden bij Info@fioriflowers.nl en zullen partijen tot een gezamenlijke oplossing komen. Fiori Flowers is nimmer verplicht om een nieuw bloempakket aan te bieden, maar kan er ook voor kiezen om de reeds betaalde gelden te restitueren. Om aanspraak te kunnen maken op de versgarantie dient Koper de instructies van Fiori Flowers te volgen. 

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. Fiori Flowers is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Koper de (betaal)verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

2. Bovendien is Fiori Flowers bevoegd de tussen haar en Koper bestaande Overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien de Koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Fiori Flowers gesloten Overeenkomst voortvloeien.

3. Voorts is Fiori Flowers bevoegd de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fiori Flowers op Koper onmiddellijk opeisbaar. Wanneer Fiori Flowers de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

5. Fiori Flowers behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14 – Beperking aansprakelijkheid

1. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Fiori Flowers leidt tot aansprakelijkheid van Fiori Flowers jegens Koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de Overeenkomst door Fiori Flowers in rekening gebrachte kosten tenzij de schade is ontstaan wegens opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Fiori Flowers is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.

2. Fiori Flowers is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade als gevolg van het gebruik van de geleverde Producten is uitgesloten. Voor Consumenten geldt een beperking conform hetgeen is toegestaan op grond van artikel 7:24 lid 2 BW.

3. Fiori Flowers is niet aansprakelijk voor en/of gehouden tot herstel van schade ontstaan door het gebruik van het Product. Fiori Flowers levert strikte onderhouds- en gebruiksinstructies die door Koper nageleefd dienen te worden. Alle schade aan Producten ten gevolge van het dragen en gebruiken is uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid (hieronder verstaan gebruikssporen, gebruiksschade, valschade, licht- en waterschade, diefstal, vermissing etc.).

4. Fiori Flowers is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website(s) of van gelinkte websites.

5. Fiori Flowers is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

6. Fiori Flowers staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fiori Flowers verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Alle aanspraken van Koper wegens tekortschieten aan de zijde van Fiori Flowers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fiori Flowers binnen een jaar nadat Koper bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Alle aanspraken van Koper vervallen in ieder geval een jaar na het eindigen van de Overeenkomst.

Artikel 15 – Overmacht

1. Fiori Flowers is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van Fiori Flowers, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Koper aan Fiori Flowers zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x)  werkstakingen in het bedrijf van Fiori Flowers en (xi) overige situaties die naar het oordeel van Fiori Flowers buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Fiori Flowers heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Fiori Flowers  haar verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

5. Voor zover Fiori Flowers ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fiori Flowers gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst. 

Artikel 16 – Risico overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Koper zijnde een bedrijf op het moment waarop de zaken het magazijn van Fiori Flowers verlaten. Voor Consumenten geldt dat het hier bovengenoemde risico overgaat op Koper indien de Producten in de macht van Koper zijn verstrekt. Hiervan is sprake indien de Producten zijn geleverd op het afleveradres van Koper.

Artikel 17 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Fiori Flowers berusten uitsluitend bij Fiori Flowers en worden niet overgedragen aan Koper. 

2. Het is Koper verboden om alle stukken waarop de intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van Fiori Flowers rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Fiori Flowers. Indien Koper wijzigingen wenst aan te brengen in door Fiori Flowers geleverde zaken, dient Fiori Flowers expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

3. Het is Koper verboden om de Producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Fiori Flowers rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

Artikel 18 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Fiori Flowers gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Koper en bezoekers van de website(s). Indien daarom gevraagd zal Fiori Flowers de betrokkene hierover informeren.

2. Indien Fiori Flowers op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Koper niet tevreden is over de Producten van Fiori Flowers en/of klachten heeft over de (uitvoering van de) Overeenkomst is Koper verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via Info@fioriflowers.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Koper voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Fiori Flowers de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Fiori Flowers zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op elke Overeenkomst tussen Fiori Flowers en Koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het (CISG) Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. Fiori Flowers heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Fiori Flowers en Koper worden beslecht bij de bevoegde Rechtbank Midden-Nederland (locatie Amersfoort) tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot de bevoegdheid van een andere rechtbank.

Hilversum, 26 september 2021.